Program Grundtvig


Projekt HEAD


Cíle projektu


Aktivity projektu


Partneři a kontakty

Identifikace vzděl. potřeb


Fotogalerie

TCH

 

titre

Identifikce vzdělávacích potřeb v zájmovém vzdělávání dospělých

Průzkum realizovaný v rámci projektu  partnerství Grundtvig – HEAD
 (Heritage in Adult Aducation)

Projekt HEAD probíhá od roku 2009 do roku 2011 a je v něm zapojeno deset subjektů z 10 evropských zemí. Společným jmenovatelem zapojených vzdělávacích institucí, škol, muzeí je zaměření na kulturní dědictví. Ke kulturnímu dědictví se váží i kurzy, semináře, konference a další akce, které jednotliví partneři ve své zemi pořádají.
Bohemia Discovery s. r. o., partner zastupující Českou republiku, až dosud uskutečňuje kurzy a workshopy zaměřené na dějiny umění, architektury a hudby (sekce „Discovery“) a dále kurzy a workshopy kreslení a malování a divadla a tance.
Posláním projektů partnerství je seznámit se s obdobnými vzdělávacími institucemi v dalších evropských zemích a  jejich aktivitami. Po vzájemných návštěvách a výměně zkušeností by měl následovat tzv. „transfer know-how“ – neboli přenos témat, metod a příkladů dobré praxe mezi zúčastněnými zeměmi.

V souladu s metodikou projektu proběhlo mapování  vzdělávacích potřeb v zájmovém vzdělávání v ČR. Dotazník identifikující tyto potřeby a faktory limitující jejich naplňování byl rozeslán a rozdán 200 respondentů z řád stávajících a potenciálních účastníků kurzů společnosti Bohemia Discovery.
Respondenti byli zároveň pozváni  na workshop, který se uskuteční ve čtvrtek
14. července 2011 od 14 hodin v penzionu U Rybníka, Rybniční 2, 411 45 Úštěk. Součástí programu bylo vyhodnocení tohoto dotazníku a také focus group věnovaná identifikaci potřeb  v  zájmovém vzdělávání zaměřeném na kulturní dědictví.

Výstupem šetření je 86 vyplněných a navrácených dotazníků. Ty byly vyhodnoceny – viz níže. Vyhodnocení je doplněné o komentáře získané v průběhu workshopu a individuálních rozhovorů s respondenty.

  1. Níže uvádíme obory, v nichž naši zahraniční partneři realizují vzdělávací aktivity.Zajímaly by Vás a do jaké míry? Vybrané hodnocení prosím označte tučně nebo podtrhněte?

Červená čísla = počet příslušných odpovědí. Bylo možné volit více možností.

      Zajímalo by mě: velice 10 – středně  7 – okrajově 5 -  nevím (musel/a bych zkusit) 12

      Zajímalo by mě: velice 8 – středně 6 – okrajově 4 -  nevím (musel/a bych zkusit) 3

      Zajímalo by mě: velice – středně – okrajově -  nevím (musel/a bych zkusit)

           Zajímalo by mě: velice 6 – středně 6 – okrajově 3 -  nevím (musel/a bych zkusit) 4

      Zajímalo by mě: velice 4 – středně 4 – okrajově 3 -  nevím (musel/a bych zkusit) 9

      Zajímalo by mě: velice 6 – středně  5 – okrajově 4 -  nevím (musel/a bych zkusit) 7

      Zajímalo by mě: velice 3 – středně 4– okrajově  2-  nevím (musel/a bych zkusit) 8

      Zajímalo by mě: velice 2 – středně 4 – okrajově  3-  nevím (musel/a bych zkusit) 11

Byly uváděny obory na rozhraní umění a esoterických disciplin (mandaly, tanec hoo´ponono) nebo obory, které spadají do některých výše uvedených skupin (paličkování, drátování). Žádný zcela jiný obor nebyl uveden.
Obecně lze konstatovat, že zájem o vzdělávání v uvedených oborech je značný. Všichni respondenti, kteří dotazník vyplnili, projevili aaalespoŇ okrajový zájem o některý z oborů. Absolutní nezájem lze předpokládat u části repondentů, kteří dotazník nevrátili.

  1. Které faktory by ovlivnily/limitovaly  vaše rozhodnutí zúčastnit se zájmového vzdělávání, které Vás zajímá.

 

Čas

Finance

Vzdálenost
- Je to pro mě snadno dostupné, resp.  dojíždění pro mě není problém.
  ano 49  -  ne 11  -  částečně 26
- V mém bydlišti nebo okolí nic takového není, dojíždění je problém.
    ano  11 -  ne 47  -  částečně 28
      „Individuální kapacita“

     ano 12 -  ne 6  -  částečně 68

     ano  6 -  ne 19  -  částečně 61

     ano 4 -  ne 23  -  částečně 59

     ano 17 -  ne 6  -  částečně 63

Zdá se, že je poměrně mnoho faktorů limitujících účast v v zájmovém vzdělávání a že respondenti jsou většinou ochotni vyvinout úsilí nebo vynaložit náklady jen v omezené míře. Na rozdíl  od většiny partnerských zemí zapojených do projektu není v našich podmínkách např. zvykem věnovat zájmovému vzdělávání dovolenou nebo víkendy. Rovněž větší finanční náročnost od účasti odrazuje. Překonávání bariér zapojení – ať již subjektivních nebo objektivních - je třeba věnovat velkou pozornost.

  1. Co od zájmového vzdělávání očekáváte, co Vám přináší?

Možnosti prosím očíslujte 1 (nejdůležitější)  až  9 (nejméně důležité).

      -    zkušenost                                                7                                                    

      vytváření něčeho praktického, útěk od stresu
V hierarchii očekávání a přínosů zájmového vzdělávání vzdělání mají zábavné a společenské aspekty větší váhu přikládána aspekty poznávací. Poměrně málo je akcentováno sebepoznání, seberealizace a zlepšení kondice.

  1. Jakou máte zkušenost s nabídkou zájmového vzdělávání.

Jsou informace o ní:

  1. Charakteristika respondenta

 

Jsem:              muž   32                             žena   54
Věk:                 do 35 let   17                      35 – 50 let   51               nad 50 let  18
Vzdělání:        základní/vyučen(a)  5         SŠ/VOŠ   47                   VŠ 34
Žiji v obci:      do 2 000  4                         2 000 – 10 000   9          10 000 – 50 000  13
(počet obyv.)  50 000 – 100 000 15         100 000 – 500 000 17     nad 500 000  28

 

Markantní převaha  žen coby respondentek není překvapivá (koresponduje s obecnou zkušeností). Pokud jde o vzdělání, převažují osoby se SŠ/VOŠ vzděláním. V této cílové skupině se – jak dokládají i individuální rozhovory – nejvhodněji kombinuje zájem s dostatkem času. Kromě zcela malých obcí není velikost sídla limitující. V menších městech se snáze získávají informace o nabídce a je více akcentován společenský aspekt (setkávání se známými lidmi při zájmovém vzdělávání).

Vcelku lze konstatovat relativně vysoký zájem o  zájmové vzdělávání. Respondenti jsou však poněkud konzervativní, pokud jde o nové obory, a nepříliš flexibilní, pokud jde o překonávání bariér. Prospěšná by jistě byla větší dostupnost a přehlednost nabídky vzdělávacích akcí a využití různých motivačních nástrojů, jako je např. vzdělávání napříč generacemi  (zapojení rodičů/prarodičů s dětmi) nebo přiblížení vzdělávacích aktivit účastníkům (pobočky vzdělávacích  institucí v malých obcích). To jsou trendy, které přinášejí dobré výsledky v několika partnerských zemích zapojených do projektu HEAD.